PITANJA I ODGOVORI - III. natječaj za TO 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

Datum objave:
27.4.2022
Kategorija:
Vijest
PITANJA I ODGOVORI - III. natječaj za TO 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"
No items found.

PITANJE BR. 1

Poštovani, što se tiče Zahtjeva za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, koji je prihvatljiv trenutak podnošenja zahtjeva? Je li prihvatljivo ukoliko je prijavitelj podnio zahtjev nakon objave Natječaja?

Odgovor LAG-a:

Natječajem nije izrijekom propisan krajnji rok podnošenja Zahtjeva za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji koji se dostavlja prilikom prijave projekta.

Budući da je svrha ovog kriterija bodovanja poticanje ekološke poljoprivrede na obuhvatu LAG-a Škoji, navedeno smatramo prihvatljivim. Dakle, uzet će se u obzir priloženi Zahtjev za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (zajedno sa zapisnikom Kontrolnog tijela za ekološku proizvodnju o obavljenoj prvoj stručnoj kontroli) podnesen nakon datuma objave LAG natječaja. Pritom je važno imati na umu nekoliko važnih uvjeta:

- Nositelj projekta morat će biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu zadnje/konačne rate;

- Sve aktivnosti u poslovnom planu moraju se odnositi na ekološku poljoprivredu;

- Nositelj projekta mora osigurati trajnost projekta, odnosno tijekom razdoblja od 5 godina od dana konačne isplate mora osigurati da rezultati projekta ne podliježu značajnoj promjeni koja utječe na prirodu projekta, ciljeve ili provedbene uvjete zbog koje bi se doveli upitanje njegovi prvotni ciljevi;

Napominjemo: Umjetno stvaranje uvjeta smatra se kriterijem za isključenje nositelja projekta.

PITANJE BR. 2

Ako je projekt za tip operacije 6.3.1. s osnove nacionalnog natječaja dodijeljen osobi koja je vlasnik d.o.o.-a, može li na predmetnom LAG natječaju potpora biti dodijeljen njenom bračnom drugu koji je nositelj OPG-a? OPG i d.o.o. nisu niti povezana niti partnerska poduzeća.

Odgovor LAG-a:

U predmetnom LAG Natječaju, Poglavlje 2.2. " Broj prijava projekta po nositelju projekta”  izrijekom je navedeno sljedeće: 

“Nositelju projekta za tip operacije 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” koji je sukladan tipu operacije "6.3.1.” iz Programa može se dodijeliti javna potpora samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa bilo po osnovi LAG natječja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1. 

Nadalje, Poglavlje 2.2. novodi koje situacije se smatraju podnošenjem više prijava projekta, a Točka 2. Poglavlja 2.2. ustvrđuje sljedeće:

“Ako su nositelji projekta partnerska i povezana poduzeća, sukladno članku 3. stavcima 2. i 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br.702/2014 samo jedno poduzeće može podnijeti jednu prijavu projekta".

Također, Točka 4. kaže da se podnošenjem više prijava projekata smatra i situacija kada „su nositelji projekta obiteljski povezani (srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja), bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelji i posvojenici, a imaju isto sjedište, ovisno o organizacijskom obliku iz točke 1. poglavlja 2.3 ovog Natječaja“.


Prilikom utvrđivanja povezanosti poduzeća u slučaju kakav je opisan u pitanju važno je uzeti u obzir članak 3. stavak 3. podstavak 4. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014., kojim je propisano sljedeće:

„Povezanima se smatraju i poduzeća koja jednu od tih povezanosti ostvaruju posredstvom fizičke osobe ili skupine fizičkih osoba koje zajedno djeluju ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima“.

 

Nastavno na navedeno, Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća koji je izdala Europska komisija na str. 36 navodi: „U kontekstu veza putem fizičkih osoba iz članka 3. stavka 3. Priloga Preporuci o MSP-ovima, obiteljske veze smatrale su se dovoljnima za donošenje zaključka o zajedničkom djelovanju fizičkih osoba“. 

 

Iz postavljenog pitanja nismo u mogućnosti provesti analizu je li zadovoljen i drugi preduvjet da se poduzeća u pitanju smatraju povezanima sukladno članku 3. stavku 3. podstavku 4. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, odnosno bave li se svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima. Ukoliko je zadovoljen i taj preduvjet onda je riječ o povezanim poduzećima kojima se potpora može dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

 

PITANJE BR. 3

Ako je projekt za tip operacije 1.1.4 s osnove LAG natječaja (prethodni natječaji LAG-a Škoji) dodijeljen osobi koja je vlasnik d.o.o.-a, može li na predmetnom LAG natječaju (III. natječaj LAG-a Škoji za provedbu TO 1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava) potpora biti dodijeljen njenom bračnom drugu koji je nositelj OPG-a?

OPG i d.o.o. nisu niti povezana niti partnerska poduzeća, ali imaju isto sjedište.

Odgovor LAG-a:

Odgovor na ovo pitanje već se nalazi u odgovoru LAG-a na pitanje br. 2 iz ove objave. Odnosno, nije bitno je li riječ o prethodno dodijeljenoj potpori putem nacionalnog natječaja za TO 6.3.1 ili putem prethodno raspisanog natječaja LAG-a Škoji za TO 1.1.4.

Budući da se nositelju projekta potpora iz Programa može dodijeliti samo jednom u trajanju Programa bilo po osnovi LAG natječaja ili nacionalnog natječaja, važno je da se nositelji projekata ne smatraju povezanim poduzećima uzimajući u obzir obrazloženja iz odgovora na pitanje br. 2.

PITANJE BR. 4 (upit nastavno na pitanja br. 2 i 3)

Možete li mi samo razjasniti što znači „..bave li se svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima“ - sukladno članku 3. stavku 3. podstavku 4. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Ako OPG uzgaja i obrađuje masline, a tvrtka isto tako samo u manjem obimu – smatra li se to obavljanjem djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu?

Odgovor LAG-a:

Pojam mjerodavnog tržišta pojašnjen je u točkama 7. i 8. Obavijesti Komisije o utvrđivanju mjerodavnog tržišta za potrebe prava tržišnog natjecanja Zajednice (97/C 372/03) na sljedeći način:

„Mjerodavno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve one proizvode i/ili usluge koje potrošač smatra zamjenjivim ili nadomjestivim zbog karakteristika proizvoda, njihove cijene i načina uporabe.”

„Mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu obuhvaća područje na kojemu su dotični poduzetnici uključeni u ponudu i potražnju proizvoda ili usluga, na kojem su uvjeti tržišnog natjecanja dovoljno ujednačeni i koje se može razlikovati od susjednih područja jer su uvjeti tržišnog natjecanja znatno različiti u tim područjima“.

Drugim riječima, a nastavno na odgovore iz ove objave na pitanja br. 2 i 3, ustvrdi li se da su poduzeća u pitanju povezana posredstvom skupine fizičkih osoba koje zajednički djeluju te se pritom poduzeća bave istom strukturom poljoprivredne proizvodnje i prodaju isti poljoprivredni proizvod istim kupcima na istom tržištu može se zaključiti da je riječ o povezanim poduzećima.

PITANJE BR. 5

Molim Vas za pojašnjenje sljedeće situacije: planirao sam se prijaviti na natječaj LAG-a Škoji za mjeru 1.1.4. Među ostalim uvjetima, navodi se kako se ne priznaju promjene nastale u ARKOD-U nakon 01.04.2022. godine. U splitsku podružnicu APPRRR bio sam 17.03. kako bi upisao nove nasade maslina i loze (bez kojih nemam dovoljnu ekonomsku veličinu gospodarstva). Rečeno mi je da će me netko kontaktirati kako bi obavili upis do kraja. To se dogodilo tek 15.04. nakon što sam poslao upit. 

Obratio sam se savjetodavnoj službi Stari Grad da pitam mogu li mi izdati valjan izračun ekonomske veličine, no uputili su me da pitam APPRRR. Iz APPRRR su me proslijedili na matični LAG.

Moje pitanje je da li se mogu prijaviti na spomenuti natječaj, tj. može li se smatrati da sam nasade prijavio 17.03., a ne tek 15.04. zbog sporog i otežanog rada kolega u Splitu?

Odgovor LAG-a:

Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva koja se sastoji od Kalkulatora – izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Izjave o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva i Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG), izdana  od Uprave za stručnu podršku u poljoprivredi (Ministarstvo poljoprivrede), nakon objave natječaja te potpisanu od službenika, obvezan je dokument koji se prilaže uz prijavu projekta.

Natječajem LAG-a Škoji u Poglavlju „Izmjene u ARKOD-U/JRDŽ-U" izrijekom je propisano sljedeće:

„Prilikom izrade Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag za potporu (SO) poljoprivrednog gospodarstva za koje nositelj projekta traži potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno propisima. Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 01.04.2022. godine.“  

Prilikom traženja Potvrde EVPG, nositelj projekta je u obvezi naglasiti djelatniku Uprave za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu sljedeće:

- naziv LAG-a i tip operacije za koji je objavljen natječaj 

 -datum objave LAG natječaj na koji planira podnijeti prijavu projekta 

Nažalost, Natječaj LAG-a Škoji  ne propisuje mogućnost izvanrednih situacija niti predviđa prihvatljivost drugih dokumenata koji bi bili ekvivalent traženoj Potvrdi o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva poput Zahtjeva za upis promjena u ARKOD.

PITANJE BR. 6

Poštovani,

Molim Vas odgovore na pitanje vezano za mjeru 1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava:

Možemo li ostvariti bodove za kriterij 2, Povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (prema Prilogu IV.) ako ulažemo samo u opremanje OPG-a za maslinarstvo (zemljište kojim bi ostvarili povećanje SO-a je već u vlasništvu nositelja a zemlju bi sam pripremio za sadnju)?

Možemo li ostvariti gore navedene bodove ako kombiniramo troškove nove opreme i troškove koji se odnose na povećanje SO-a Ili se cijelo ulaganje mora odnositi samo na aktivnosti povećanja SO-a (najam i kupnja zemljišta za sadnju, troškovi pripreme zemljišta, sadnje i sadnice)?

Odgovor LAG-a:

Da bi se ostvarili bodovi po kriteriju odabira br. 2 "Povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva" iz Priloga IV Natječaja potrebno je direktno provedbom aktivnosti projekta ostvariti povećanje ekonomske veličine. Dakle, nije moguće ostvariti bodove za navedeni kriterij odabira ulaganjem u opremanje OPG-a.

Nadalje, u točki 3.1. Natječaja stoji da nositelj projekta u poslovnom planu mora definirati ciljeve koje je dužan ostvariti u okviru najmanje jedne od aktivnosti iz točke 3.2 Natječaja, a koje se moraju odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Drugim riječima, nositelj projekta može odabrati želi li projektom ostvariti samo jedan od navedenih ciljeva ili oba. Pritom će bodove po predmetnom kriteriju odabira ostvarivati ukoliko ulaganjem povećava ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva te je isto prikazano u ispunjenom Obrascu D u skladu s Poslovnim planom.

Pogledaj ostale vijesti