lokalna razvojna strategija

Lokalna razvojna strategija

2014. - 2020.
VAŽEĆA LOKALNA STRATEGIJA

Važeća lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji  (LRS) usvojena je na sjednici Skupštine LAG-a Škoji 19.10. 2021. godine.

Povod za četvrtu od mogućih deset izmjena LRS je dodjela sredstava od strane APPRRR-a iz prijelaznog razdoblja.  

Uredbom EU 2020/2020 o utvrđivanju prijelaznih odredaba za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj EPFRR i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi u godinama 2021. i 2020.,  osiguran je regulatorni okvir za provedbu lokalnih razvojnih strategija koji omogućuje da  LAG-ovi odabrani u programskom razdoblju 2014.-2020. provode odobrene LRS i tijekom 2021. i 2022. godine. U  tzv. prijelaznom razdoblju sredstva iz novog programskog razdoblja plasiraju se po načelima prethodno odobrenog Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Napominjemo da se i u prijelaznom razdoblju  koristi n+3 načelo te je provedba projekata iz prijelaznog razdoblja omogućena do 2025. godine.

30. ožujka 2021. godine Ministarstvo poljoprivrede je Odlukom o dodjeli sredstava iz prijelaznog razdoblja odabranim Lokalnim akcijskim grupama (KLASA 910-05/21-01/54 URBROJ  525-8/1255-21-1) raspoloživa sredstva iz Mjere 19 dodijelilo razmjerno s početno ugovorenim sredstvima u 2017. godini prilikom odabira LAG-ova za programsko razdoblje 2014.-2020.  te je LAG-u  Škoji dodjeljeno ukupno 4.470.911,74 HRK dodatnih sredstava.

preuzimanje
TEKST VAŽEĆE LOKALNE  RAZVOJNE STRATEGIJE

Na sjednici Skupštine LAG-a Škoji održanoj 14. kolovoza 2021. usvojena je predložena  preraspodjela sredstava za prijelazno razdoblje za sve četiri podmjere unutar Mjere 19.

APPRRR  je dana 09. rujna 2021. godine donio Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a KLASA 440-12/16-19-02-01/0051 URBROJ 343-1603/01-21-118 te je sklopljen Aneks Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u 5759/2.

Temeljem ugovorenog iznosa LAG Škoji proveo je postupak izmjene LRS, a izmjena LRS usvojena je na sjednici Skupštine LAG-a Škoji 19. 10. 2021.

Temeljem podnesenog Zahtjeva za promjenu APPRRR dana 13. siječnja 2022. godine donio je Odluku o odobrenju promjene KLASA 440-12/16-19-02-01/0051 URBROJ 343-160301-22-127.

PRETHODNE VERZIJE LRS LAG-A ŠKOJI  2014-2020
PRETHODNA VERZIJA

Lokalna razvojna strategija LAG-a Škoji 2014.-2020. kreirana je u periodu od listopada 2015. do travnja 2016. godine, a njezina izrada sufinancirana je sredstvima Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj iz  Podmjere 19.1  »PRIPREMNA POMOĆ« U OKVIRU MJERE 19 »LEADER – CLLD« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Nakon konačnog usvajanja od strane  Skupštine predana je na ocjenjivanje Ministarstvu poljoprivrede temeljem natječaja za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«. Odlukom o odabiru LAG-a,   09.01.  2017. LAG-u Škoji je dodijeljena uvećana alokacija te je Skupština LAG-a Škoji  29. 12. 2017. donjela Odluku o odobrenju usklađenja, temeljem koje je LAG-u od strane APPRRR-a  23. 02. 2018. izdana Odluka o odobrenju promjena.

Prva  samoinicijativna izmjena Lokalne razvojne strategije  usvojena je od strane Skupštine LAG-a Škoji 04. 09. 2018., a  31.10. 2018 APPRRR donosi Odluku o odobrenju promjena . Druga izmjena Lokalne razvojne strategije usvojena je od strane  Skupštine LAG-a Škoji  04.06. 2019., a 19. 07. 2019. godine APPRRR donosi Odluku o odobrenju promjene kojom se prihvaća izmjena. Treća samoinicijativna  izmjena Lokalne razvojne strategije usvojena je na sjednici Skupštne LAG-a Škoji 17.12. 2019. godine, a APPRRR 05.03. 2020. donosi Odluku o odobrenju promjene.

preuzimanje
III IZMJENA LRS
PRETHODNA VERZIJA
PRETHODNA VERZIJA
PRETHODNA VERZIJA
INICIJALNA VERZIJA
ožujak 2013.
preuzimanje
STRATEGIJA LAG-A ŠKOJI 2012-2014 (IPARD)

Lokalna razvojna strategija (LRS) za period 2012-2014 kreirana je pomoću niza aktivnosti  provođenih    tijekom 2012. godine, te je usvojena od  Skupštine Laga Škoji u ožujku 2013. godine. . Poštujući osnove  načela LEADER pristupa “odozdo prema gore” u kreiranju strategije sudjelovale su različite interesne skupine. Pripremi izrade Strategije prethodila je izrada i objava jedinstvenog upitnika za prikupljanje aktualnih podataka o stanju u prostoru te prikupljanje projektnih ideja širokog kruga  dionika iz svih sektora. . Baza projektnih ideja je uz osnovnu i SWOT analizu područja bila jedna od polazišnih točaka za kreiranje strateških  ciljeva i prioritetnih mjera Laga kao i za kreiranje plana provedbe LRS.