LAG Škoji

LAG Škoji neprofitna je organizacija čija je temeljna zadaća decentralizirana raspodjela sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem LEADER/CLLD mjere.
Članovi LAG-a Škoji dolaze iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora, a struktura organizacije postavljena je tako da niti jedan sektor nema više od 49% glasačkih prava. Lokalna akcijska grupa Škoji osnovana je u ožujku 2011. godine pod nazivom LAG Hvar.  Pridruživanjem otoka Visa, 2013. godine, LAG Hvar mijenja ime u LAG Škoji što prema lokalnom dijalektu znači „otoci“. 2014. godine pridružuje se i Općina Šolta čime LAG poprima svoj konačan oblik koji pokriva kopno, more i arhipelag 3 veća naseljena otoka (Hvar, Vis i Šolta) sa 7 jedinica lokalne samouprave koje uključuju gradove Hvar, Komižu, Stari Grad i Vis te općine Jelsu, Sućuraj i Šoltu.

Kopneni teritorij LAG-a iznosi 474,63 km2 na kojem, prema popisu iz 2011. godine, živi 16.237 stanovnika. 

7 jedinica lokalne samouprave

Osobitost LAG-a Škoji je visokovrijedna biološka raznolikost i prirodna baština koja je radi svog međunarodnog značaja uvrštena u međunarodnu mrežu prirodne baštine Natura 2000. Područje obiluje mnogobrojnim arheološkim lokalitetima, vrijednim nalazištima i brojnim zaštićenim kulturnim dobrima. Najrazvijenije gospodarske grane su turizam i trgovina, uz građevinarstvo i poslovanje nekretninama kao pratećim sektorima. Više o našem području doznajte u brošuri o LAG-u Škoji dostupnoj na linku.

474,63

četvornih kilometara

16.237

stanovnika

3

otoka

7

jedninica lokalne samouprave

Osnovne teškoće s kojima s LAG susreće su prometna nepovezanost otočnog područja, depopulacija i deagrarizacija. U programskom razdoblju 2014.-2020. definirana su dva strateška cilja kojima LAG Škoji doprinosi provedbom svoje lokalne razvojne strategije ali i nizom projekata, edukativno-informativnih radionica i manifestacija  koje provodi samostalno i u partnerstvu sa svojim članovima i dionicima.

SC1 Razvoj identiteta područja LAG-a Škoji jačanjem održivog i konkuretnog gospodarstva

SC2 Razvoj kvalitete života i implementacije CLLD pristupa razvoju ruralnih područja

Želite li nam se pridružiti u kreiranju projekata, programa  i aktivnosti usmjerenih  održivom razvoju naših otoka, stojimo vam na raspolaganju.