LEADER / CLLD

Što znače skraćenice LEADER I CLLD?

Skraćenica LEADER dolazi iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale” što prevodimo kao “veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.” Skraćenica CLLD dolazi od engleskog izraza „Community Led Local Development“ što prevodimo kao „lokalni razvoj pod vodstvom zajednice“.

Što LEADER I CLLD znače u praksi?

LEADER /CLLD predstavljaju princip provedbe mjera politike ruralnog razvoja EU kojim se mobiliziraju dionici određenih područja, predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora, da zajednički izrade i provedu Lokalnu razvojnu strategiju - specifičnu i primjenjivu upravo za njihovo područje. Inicijalno, provedba metode u EU započela je 1991. godine kao eksperimentalna inicijativa usmjerena održivom razvoju gospodarski, kulturološki i povijesno povezanih regija koja je vremenom evoluirala u kompleksnu metodologiju decentralizirane raspodjele sredstava iz EU fondova.

Provedba LEADER/CLLD mjere u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj provedba LEADER pristupa započela je uz pomoć predpristupnog fonda IPARD,  Mjeru 202, kada su tijekom  2013. godine akreditirani prvi LAG-ovi te su im dodijeljena sredstva za operativni razvoj organizacije, edukaciju članova, zaposlenika i volontera LAG-a te animaciju dionika, a prvenstveno kako bi se što kvalitetnije pripremili za izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija u nadolazećem programskom razdoblju.
Provedba LEADER/CLLD mjere u punom smislu riječi započinje u programskom razdoblju 2014.-2020. kada LAG-ovima u RH biva omogućeno raspisivanje natječaja za odabir i financiranje projekata na svome području.  Provodi se putem Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH. Zahvaljujući načelu n+3 provodit će se do 31.12.2023.

VIŠE O LEADER/CLLD-U

Provedba LEADERA/CLLD mjere u LAG-u Škoji

Mjera 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ predpristupnog fonda IPARD

U periodu od 09.07.2013. godine do 08.07.2015. godine LAG Škoji provodio je Mjeru 202 putem sljedećih podmjera: 
PODMJERA 202.1 “Stjecanje vještina, animiranjestanovnika LAG teritorija„
PODMJERA 202.2  „Provedba lokalnih razvojnihstrategija“ 


Za provedbu aktivnosti i postizanje ciljeva Mjere 202 LAG-u Škoji je dodijeljen maksimalan iznos potpore od 900.000,00 HRK za dvije godine provedbe. Zahvaljujući Mjeri 202 LAG Škoji započeo je s profesionalnim radom, opremio urede, izradio vizualni identitet, organizirao niz edukativno-informativnih i promotivnih aktivnosti za svoje članove, zaposlenike, volontere i dionike te izradio studije kojima se identificiraju razvojni potencijali LAG-a.

VIŠE O MJERI 202

Mjera 19  (LEADER/CLLD) programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. LEADER 
Podmjera19. „Pripremna pomoć“

Podmjera 19.1 namijenjena je prvenstveno izradi lokalne razvojne strategije LAG-a za programsko razdoblje 2014.-2020., operativno poslovanje organizacije i jačanje kapaciteta dionika, članova, volontera i zaposlenika za provedbu iste. LAG Škoji provodio je Podmjeru 19.1 od srpnja 2015. do travnja 2016.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodijelila je 09.01.2017. LAG-u Škoji ukupan iznosod 8.241.677,01 HRK za provedbu tri podmjere do 31.12.2023. godine. 
VIŠE OPODMJERI 19.1

PODMJERA 19.2 „PROVEDBA OPERACIJAUNUTAR CLLD STRATEGIJE“
Namijenjena  je provedbi lokalne razvojne strategije putem operacija, odnosno odobrenih projekata krajnjih korisnika kojima se postižu strateški ciljevi lokalne razvojne strategije LAG-a. Za financiranje odabranih i odobrenih projekata LAG-u Škoji je odobreno 6.279.372,96 HRK 

PODMJERA 19.3 „PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-A“
Iznos od 313.968,65 HRK namijenjen je provedbi projekta suradnje, opisanog u lokalnoj razvojnoj strategiji koji provodi LAG Škoji u partnerstvu s drugim LAG-ovima. 

PODMJERA 19.4 „TEKUĆI TROŠKOVI IANIMACIJA“
Namijenjena je operativnom poslovanju organizacije, tekućim troškovima i troškovima animacije dionika za provedbu lokalne razvojne strategije. Za navedene aktivnosti LAG-u je alocirano 1.648.335,40 HRK

VIŠE O PODMJERAMA 19.2/19.3/19.4

Važno je spomenuti da je LAG Škoji, sukladno Sporazumu o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta zarazdoblje 2014.-2020., na području svog obuhvata inicirao osnivanje Lokalne akcijske skupine u ribarstvu Škoji koja provodi LEADER/CLLD pristup putem Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i Mjere III Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014.-2020. 

Više o FLAG Škoji www.flag-skoji.hr