Mjera 19

Programa ruralnograzvoja RH 2014.-2020.
Podmjera 19.2 „Provedba operacija unutar clld strategije“
Podmjera 19.3 „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“
Podmjera 19.4 „Tekući troškovi i animacija“

Odlukom o odabiru LAG-a od 09. siječnja 2017. godine, LAG-u Škoji dodijeljena su sredstva javne potpore za provedbu navedenih podmjera u ukupnom iznosu od 8.241.677,01 HRK.

NAZIV PODMJERE
IZNOS JAVNE POTPORE
PRIHVATLJIVI TROŠKOVII INTEZITET POTPORE
19.2. “Provedba operacijaunutar CLLD strategija”
6.279 372, 69 HRK
Prihvatljivitroškovi
Projekti koji su u skladu sa lokalnom razvojnom strategijom i Programomruralnog razvoja.

Potpora
Intenzitet potpore za pojedini projekt će ovisiti o intenzitetu potpore zasvaku pojedinu mjeru/podmjeru/operaciju izPrograma ruralnog razvoja
Podmjera 19.3 “Pripremna i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”
313. 968, 65 HRK
Prihvatljivi troškovi
Priprema aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi  putovanja i smještaja tijekom traženja partnera za suradnju; troškovi  prijevoda, simultanog prijevoda, organizacije sastanaka, itd.; specifična  znanja vezana uz djelokrug planiranog projekta suradnje) i provedba  aktivnosti suradnje lokalne akcijske grupe (troškovi provedbe  međuteritorijalnih projekata suradnje – unutar granica RH; troškovi provedbe  transnacionalnih projekata suradnje – između država članica ili s trećim  državama).
 Prihvatljivi partneri su lokalne akcijske grupe te lokalna javna i privatna  partnerstva na ruralnom ili urbanom području koji provode neku vrstu  lokalne razvojne strategije, unutar ili izvan EU

Potpora
 Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova,
Podmjera 19.4 ”Tekućitroškovi i animacija”
1.648 335,40 HRK
Prihvatljivi troškovi
Tekući troškovi: djelatnici iadministrativni troškovi odabranih LAG-ova kao što su troškovi ureda LAG-a(najamnine, režije, uredski materijal itd.),troškovi djelatnika (place,putni troškovi itd.), uredska oprema itd.; troškovi treninga za djelatnikei članove (treninzi za promotore projekata se ne smiju financirati unutartekućih troškova) kao što su troškovi stručnjaka, najam prostora za trening,hrana i piće, putni troškovi, dnevnice itd.; troškovi vezano za odnosesa javnošću kao što su promotivni materijali, mrežne stranice, promotivneaktivnosti itd.; financijski troškovi kao što su bankovne i poštanskenaknade, itd.; troškovi umrežavanja kao što je sudjelovanje djelatnika i članovaLAG-a na sastancima, uključujući sastanke Mreže za ruralni razvoj i Europskemreže za ruralni razvoj, nacionalne i europske mreže LAG-ova; troškovimonitoringa i evaluacije LRS (na nivou LAG-a) kao što su troškovi stručnjaka,itd.
Animacija: razmjena znanja između dionika kao što su troškovi puta u smještaja,kotizacije, itd.; informiranje i promidžba LRS kao što su javni skupovi, letci,brošure, web stranice, itd.; pomoć potencijalnim korisnicima za razvojprojekata i pripremu prijave kao što su putni troškovi, uredska oprema,itd.; operativni troškovi nastali za potrebe animacije kao što sunajamnine, režije, uredski materijal, uredska oprema, itd.; troškovi osobljanastali provedbom animacije kao što su plaće, putni troškovi, itd.;troškovi nastali provedbom animacije kao što su uredski materijal, trošakstručnjaka, itd.

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, ukupno do 25 % dodijeljenih javnihizdataka lokalne razvojne strategije

CILJEVI PRIMJENE MJERE 19 
Sukladno Programu ruralnog razvoja Rh 2014.-2020. ciljeviprimjene LEADER pristupa u RH u razdoblju 2014. -2020.  su sljedeći:

Opći ciljevi
 • promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava;
 • unaprjeđenje i promicanje politike ruralnog razvoja;
 • podizanje svijesti o pristupu odozdo prema gore i važnosti definiranja lokalne strategije razvoja;
 • povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva;
 • poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući i dobrobit;
 • stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade;
 • očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta;
 • diversifikacija gospodarskih aktivnosti.
Specifični ciljevi
 • poticanje i razvoj aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje;
 • razvijanje integriranih lokalnih razvojnih strategija i pripremanje njihove provedbe;
 • promicanje lokalnih inicijativa i partnerstava uključivanjem lokalnih zajednica, poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave;
 • prijenos postignuća, iskustava i stručnog znanja te dostupnost informacija i zaključaka.
Operativni ciljevi
 • jačanje kapaciteta među ruralnim stanovnicima i partnerstvima;
 • razvoj, organizacija i rukovođenje LAG-ova;
 • priprema i provođenje LRS-a;
 • suradnja između područja i skupina.

DOPRINOS FOKUS PODRUČJIMA
Prioritet 6.: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima
Fokus područje 6A: Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima
LEADER pristup izravno doprinosi fokus području 6B – lokalni razvoj u ruralnim područjima. Neizravno, LEADER mjera, odnosno provedba LRS LAG-ova, doprinosi i ostalim fokus područjima Unije za razdoblje 2014. – 2020.

DOPRINOS MEĐUSEKTORSKIM CILJEVIMA
Ova mjera doprinosi ostvarenju međusektorskih ciljeva vezanih uz klimatske promjene, zaštitu okoliša i inovacije.

Klimatske promjene - u provedbi mjera iz LRS-a potrebno je osigurati da one doprinose prilagodbi i ublažavanju negativnih posljedica klimatskih promjena (posebno usmjerene na održive izvore energije i korištenje „zelene“ energije).

Zaštita okoliša - LRS treba biti usmjeren na podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša te treba sadržavati i praktične mjere za smanjenje štetnih posljedica na okoliš kojima će se pridonositi i njegovoj zaštiti.

Inovacije - LAG u svojem LRS-u treba opisati mogućnosti za identifikaciju integriranih i inovativnih lokalnih rješenja za lokalne probleme. U okviru provedbe LRS-a poželjno je podupirati inovativne projekte koji će doprinijeti rješavanju problema kod kojih ostale mjere ruralnog razvoja nisu postigle zadovoljavajući učinak.