Mjera 19

Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
Podmjera 19.1 „Pripremna pomoć“

Korisnici Podmjere 19.1 su Lokalne akcijske grupe koje su odobrene i koje nisu odobrene unutar IPARD programa.

U okviru provedbe PODMJERE 19.1 „PRIPREMNA POMOĆ“ LAG-U Škoji odobreno je 251.174,92 HRK za sljedeće troškove:

Izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade LRS; umrežavanje u svrhu izrade LRS; treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS; izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS); izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS); administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007 – 2013 i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor.PotporaDo 100% ukupnih prihvatljivih troškova

CILJEVI PRIMJENE MJERE 19 
Sukladno Programu ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. ciljevi primjene LEADER pristupa u RH u razdoblju 2014. - 2020.  su sljedeći:

Opći ciljevi
 • promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava;
 • unaprjeđenje i promicanje politike ruralnog razvoja;
 • podizanje svijesti o pristupu odozdo prema gore i važnosti definiranja lokalne strategije razvoja;
 • povećanje razine edukacije i informiranosti ruralnog stanovništva;
 • poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući i dobrobit;
 • stvaranje novih, održivih mogućnosti zarade;
 • očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta;
 • diversifikacija gospodarskih aktivnosti.
Specifični ciljevi
 • poticanje i razvoj aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje;
 • razvijanje integriranih lokalnih razvojnih strategija i pripremanje njihove provedbe;
 • promicanje lokalnih inicijativa i partnerstava uključivanjem lokalnih zajednica, poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave;
 • prijenos postignuća, iskustava i stručnog znanja te dostupnost informacija i zaključaka.
Operativni ciljevi
 • jačanje kapaciteta među ruralnim stanovnicima i partnerstvima;
 • razvoj, organizacija i rukovođenje LAG-ova;
 • priprema i provođenje LRS-a;
 • suradnja između područja i skupina.

DOPRINOS FOKUS PODRUČJIMA
Prioritet 6.: Promicanje društvene uključenosti, suzbijanje siromaštva te gospodarskog razvoja u ruralnim područjima Fokus područje 6A: Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima LEADER pristup izravno doprinosi fokus području 6B – lokalni razvoj u ruralnim područjima. Neizravno, LEADER mjera, odnosno provedba LRS LAG-ova, doprinosi i ostalim fokus područjima Unije za razdoblje 2014. – 2020.

DOPRINOS MEĐUSEKTORSKIM CILJEVIMA
Ova mjera doprinosi ostvarenju međusektorskih ciljeva vezanih uz klimatske promjene, zaštitu okoliša i inovacije.

Klimatske promjene - u provedbi mjera iz LRS-a potrebno je osigurati da one doprinose prilagodbi i ublažavanju negativnih posljedica klimatskih promjena (posebno usmjerene na održive izvore energije i korištenje „zelene“ energije).

Zaštita okoliša - LRS treba biti usmjeren na podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša te treba sadržavati i praktične mjere za smanjenje štetnih posljedica na okoliš kojima će se pridonositi i njegovoj zaštiti.

Inovacije - LAG u svojem LRS-u treba opisati mogućnosti za identifikaciju integriranih i inovativnih lokalnih rješenja za lokalne probleme. U okviru provedbe LRS-a poželjno je podupirati inovativne projekte koji će doprinijeti rješavanju problema kod kojih ostale mjere ruralnog razvoja nisu postigle zadovoljavajući učinak.