Leader


Skraćenica LEADER dolazi iz francuskog izraza “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale”  što prevodimo kao  “veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva.”

.

LEADER predstavlja princip provedbe mjera politike ruralnog razvoja EU kojim se mobiliziraju dionici određenih područja da zajednički  izrade i provedu  Lokalnu razvojnu  strategiju specifičnu i primjenjivu upravo za njihovo područje.

LEADER pristup temelji se na sedam osnovnih načela:

.

1. PRISTUP BAZIRAN NA PODRUČJU

Leader pristup usmjeren je  razvoju ciljanog, socijalno povezanog područja kojeg karakteriziraju zajednički identitet i tradicija kao i zajedničke potrebe i očekivanja dionika područja.

.

2. PRISTUP “ODOZDO PREMA GORE”

Pristupom se potiče uključivanje cjelokupne lokalne zajednice u donošenje odluka i kreiranje lokalne razvojne strategije pri čemu je nužno da u proces ravnomjeru budu uključeni predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora.

.

3. PARTNERSTVO

U politici održivog razvoja  potiče se razvoj lokalnih parnerstva sa svrhom kreiranja i provedbe  razvojnih projekta.

.

4. INOVATIVNOST

Traže se i potiču  novi i inovativni modeli u razvoju ruralnog područja bazirni na  korištenju resursa na nove načine kroz kreiranje  novih  proizvoda i usluga.

.

5. INTEGRIRANI PRISTUP

Ukazuje na nužnost povezanosti između akcija i projekata koji zajednički čine cjelinu.

.

6. MREŽA SURADNJE

Kreiranje mreže suradnje nužno je radi olakšavanja izmjena informacija i ideja te zajedničkog utjecaja dionika na  novi lokalni razvoj.

.

7. LOKALNO FINANCIRANJE I MENADŽMENT

Odnosi se na delegiranje odgovornosti za donošenje odluka o razdiobi financijskih sredstava i odlučivanja o načinu rukovođenja Lagom.

.

CILJEVI LEADER PRISTUPA

.

.

.

OSNOVNI CILJEVI

.

.

  • POBOLJŠANJE OPĆIH ŽIVOTNIH I RADNIH UVJETA U RURALNIM PODRUČJIMA
  • DIVERSIFIKACIJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI
  • STVARANJE NOVIH I ODRŽIVIH MOGUĆNOSTI ZARADE

.

.

.

.

OPĆI CILJEVI

.

  • OHRABRIVANJE RURALNOG STANOVNIŠTVA NA ZAJEDNIČKO DJELOVANJE
  • RAZVIJANJE INTEGRIRANIH LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA I PRIPREMA NJIHOVE PROVEDBE
  • PROMICANJE LOKALNIH INICIJATIVA I PARTNERSTVA UKLJUČIVANJEM SVIH DIONIKA LOKALNE ZAJEDNICE
  • TRANSFER POSTIGNUĆA, ISKUSTVA I STRUČNOG ZNANJA

.

.

OPERATIVNI

CILJEVI

.

  • JAČANJE KAPACITETA MEĐU RURALNIM STANOVNICIMA PUTEM USAVRŠAVANJA
  • PRIPREMA I PROVEDBA PROVEDBE LRS
  • OPERATIVNO VOĐENJE LAGA.

.