OSNOVANA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU ŠKOJI (FLAG ŠKOJI)

22.08.2016 Lag novosti

OSNOVANA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU ŠKOJI (FLAG ŠKOJI)

U programskom razdoblju 2014-2020 Europska unija otvorila je mogućnost multi-fondofskog financiranja projekata na lokalnoj razini putem LEADER mjere koja ovom programskom razdoblju i mijenja naziv u LEADER/CLLD.

Republika Hrvatska odlučila se je za monofondofski pristup te će  se loklani  projekti kroz LEADER/CLLD mjeru moći financirati isključivo kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, za čiju provedbu su delegirani LAG-ovi i FLAG-ovi koji moraju biti registrirani kao zasebne organizaciji.

S ciljem komplementarnog korištenja LEADER/CLLD mjere u sklopu dva europska fonda LAG Škoji pokrenuo je inicijativu za osnivanjem FLAG-a Škoji s koji obuhvaća  identično područje   obuhvata (otoci Hvar, Vis i Šolta) te je 17. lipnja 2016. održana Osnivačka Skupština Loklane akcijske skupine u ribarstvu Škoji kojoj su nazočili predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora s otoka Hvara, Visa i Šolte.

Prvi korak nakon formalne registracije   Lokalne akcijske skupine u ribarstvu je prijava na natječaj za Mjeru III.1 – Pripremna potpora kojom se osiguravaju sredstva za izradu lokalne razvojne strategije FLAG-a, izradu studija,  edukaciju članova, zaposlenika i volontera FLAG-a, sredstava za troškove hladnog pogona FLAG-a te provedbu pilot projekata.

U procesu izrade loklane razvojne strategije važno je razlučiti koji razvojni ciljevi su  posebno važni za razvoj FLAG-Škoji te odabrati mjere i tipove operacija koje mogu doprinjeti postizanju nekih od navedenih ciljeva:

  1. Promicanje      društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim područjima      uključujući ribarstvenu,       akvakulturnu i pomorsku baštinu
  2. Jačanje      uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanju       lokalnim  ribarstvenim resursima i pomorskim aktivnostima
  3. Poticanje      diverzifikacije zanimanja, cjeloživotno učenje, stvaranje novih radnih      mjesta u ribarstvenim područjima
  4. Jačanje      i iskorištavanje prednosti koje se odnose na okoliš u ribarstvenim      područjima
  5. Dodavanje      vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i      promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i      akvakulture

 

U drugoj fazi, nakon odabira  FLAG-ova za  provedbu loklane razvojne strategije, FLAG-ovi  će temeljem odobrene akreditacije raspisivati javne pozive za financiranje projekata na području svog obuhvata.

Primjeri projekata  financiranih kroz FLAG-ove  u prošlim programskim razdobljima dostupni su na sljedećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Farnet_Brochure2020_EN_WEB.compressed.pdf

 

 


Nema komentara

Nema komentara zasada


Ostavi komentar