Members


Želite li se aktivno uključiti u razvoj otoka Hvara i Visa i Šolte, sudjelovati u kreiranju i provedbi godišnjih planova rada i Lokalne razvojne strategije te pridonijeti širenju mreže suradnje, pozivamo Vas da postanete članom Laga “Škoji” . Članstvom stječete sva prava i obveze  regulirane Statutom  i drugim općim aktima Udruge, otvara Vam se mogućnost sudjelovanja na seminarima i radionicama u organizaciji LAG-a i nudi tehnička pomoć u izradi projekta. . Redovnim članom Laga s pravom glasa može postati svaka fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem na području  LAG-a “Škoji”, zainteresirana za razvoj svog okruženja. . Pridruženim članom bez prava glasa može postati svaka pravna ili fizička osoba  zainteresirana za razvoj područja obuhvaćenog LAG-om. . Visina godišnje članarine u LAG-u definirana je Odlukom o visini članarina članova lAG-a Škoji.  .

Želite li postati članom potpisanu i ovjerenu pristupnicu uz pripadajuću dokumentaciju navedenu na pristupnici molimo dostavite na adresu:

.

LAG ŠKOJI

VICKA BUTOROVIĆA 4,

21450 HVAR.

.

Zahtjev_pristupnica

FIZICKE OSOBE PREDSTAVNICI_Prilog IX – Izjava o sluzbenom predstavniku u LAG-u

PRAVNE OSOBE_Prilog VIII – Potvrda o slußbenom predstavniku u LAG-u

zop_predstavnici članova